بایگانی برچسب: s

ویژگیها و خواص آب

ویژگیها و خواص آب
مطلب را با این اشاره آغاز می کنیم که آب تا به امروز، مهم ترین ماده سیاره ما بوده است. و قسمت اعظم بدن همه موجودات زنده از آب ساخته شده است. بخش عمده مواد آلی آب است !در این مطلب به برخی از خواص آب اشاره میشود:
ادامه خواندن ویژگیها و خواص آب